Obrazovni profil: Službenik u osiguranju - ogled

Podru?je rada:      Ekonomija, pravo i administracija
Oblast:     Ekonomija - osiguranje
Trajanje obrazovanja:    ?etiri godine
 
 Cilj ogleda:

Uvo?enje programskih novina:
-  razvoj i primena predmetnih i modularnih programa stru?nog obrazovanja koji su zasnovani na standardima zanimanja i potrebama tržišta rada za znanjima i veštinama;
-  razvoj obrazovnih programa koji zadovoljavaju razvojne potrebe i potrebe za generi?kim i životnim veštinama u?enika;
-  zasnivanja programa obrazovanja, nastave i u?enja na precizno definisanim ciljevima i ishodima koji omogu?uju individualan pristup u?enju i koji uvažavaju razvojne potencijale i mogu?nosti u?enika;
-  uspostavljanje višeg nivoa korelacije nastavnih sadržaja kako bi se podržalo i omogu?ilo uspešno sticanje stru?nih znanja i veština;
-  pove?anje fonda ?asova vežbi radi uspešnog ostvarivanja ciljeva obrazovanja za ovaj obrazovni profil;
-  uspostavljanje višeg nivoa korelacije nastavnih sadržaja kako bi se podržalo i omogu?ilo uspešno sticanje stru?nih znanja i veština;
-  provera stru?no teorijskih znanja i radnih kompetencija u okviru stru?ne mature.
Uvo?enje organizacionih novina:
-  prilago?avanje organizacije nastave i uslova rada u školi u skladu sa o?ekivanim ishodima stru?nog obrazovanja i uslovima rada u školi i na radnom mestu;
-  nastavni sadržaji su organizovani modularno za sve stru?ne predmete.
-  razvoj modela socijalnog partnerstva putem programskog i organizacionog povezivanja srednjih stru?nih škola sa osiguravaju?im društvima, tržištem rada i lokalnom zajednicom;
-  realizacija nastavnih programa kroz razli?ite organizacione oblike nastave (teorijsku nastavu, vežbe i nastavu u bloku);
-  razvoj kriterijuma i standarda evaluacije i ocenjivanja zasnovanih na projektovanim ishodima obrazovanja;
-  unapre?enje stru?nih i pedagoških kompetencija nastavnika;
-  modernizovanje školske infrastrukture i unapre?enje uslova za rad i u?enje.

O?ekivani ishodi ogleda:
    Unapre?en i kvalitetan obrazovno-vaspitni rad kroz:
-  unapre?ene mogu?nosti za zapošljavanje i uspešan nastavak obrazovanja – univerzitetsko obrazovanje i kontinuirano stru?no obrazovanje i usavršavanje
-  efikasnije i podsticajnije metode rada sa u?enicima primenjene u svakodnevnoj obrazovnoj praksi;
-  ocenjivanje u?enika u odnosu na o?ekivane ishode;
-  razvijanje sistema pra?enja ostvarenosti nastavnog programa na nivou škole i na nivou Republike;
-  proveru koncepta stru?ne mature.

    Ovaj program ogleda omogu?uje u?enicima:
-  sticanje kompetencija neophodnih za kvalitetan rad u zanimanju i obavljanje odre?enih poslova;
-  sticanje uslova za nastavak školovanja i osposobljavanje za dalje celoživotno u?enje;
-  sticanje klju?nih (generi?kih) kompetencija i životnih veština neophodnih za dalje u?enje i profesionalni razvoj.

Trajanje ogleda

    Ogled se sprovodi od 1. septembra 2007. godine kroz najmanje tri generacije upisanih u?enika. Odluku o prestanku ogleda done?e, nakon procene rezultata, ministar prosvete.

Na?in ostvarivanja ogleda

    Ogled se ostvaruje na osnovu ovog nastavnog plana i programa u podru?ju rada Ekonomija, pravo i administracija - oblasti Ekonomija. U cilju uspešnog sprovo?enje ogleda za nastavnike i direktore srednjih stru?nih škola u kojima se ostvaruje program ovog ogleda, organizuje se obuka u oblastima koje su bitne za unapre?enje kvaliteta obrazovnog rada, i to:
•   didakti?ko metodi?ke obuke;
•   usavršavanje u okviru mati?ne struke
    Na?in polaganja stru?ne mature bi?e propisan  posebnim podzakonskim aktom.

Uslovi ostvarivanja programa ogleda

    Ogled ?e se ostvarivati u uslovima svakodnevnog obrazovno - vaspitnog rada u školama.   
    Njegovo ostvarivanje podrazumeva uklju?enost i saradnju nastavnika u okviru stru?nih timova i stru?nih organa u školama.
    Vrsta stru?ne spreme nastavnika i pomo?nih nastavnika za ostvarivanje oglednog programa propisana je posebnim pravilnikom.
    Ministrastvo prosvete, Zavod za unapre?ivanje vaspitanja i obrazovanja - Centar za stru?no i umetni?ko obrazovanje pruža konsultantsku podršku direktorima i nastavnicima u postupku ostvaivanja, pra?enja i vrednovanja ogleda.

Pra?enje i vrednovanje ogleda

    Pra?enje i vrednovanje ogleda vrše prosvetni savetnici Ministarstva prosvete i Zavod za unapre?ivanje vaspitanja i obrazovanja - Centar za stru?no i umetni?ko obrazovanje, a na osnovu posebnog uputstva za pra?enje realizacije oglednih programa.
    Primena ogleda ?e biti pra?ena kontinuirano u toku školske godine.
    Na kraju školske godine, na osnovu razli?itih upitnika i izveštaja, ispituju se i proveravaju ishodi obrazovno - vaspitnog rada, adekvatnost ocenjivanja i kvalitet nastavnog plana i programa ogleda.
Rezultati ogleda objavljuju se na na?in dostupan široj stru?noj javnosti.
 
Ciljevi stru?nog obrazovanja:
 
   Cilj stru?nog obrazovanja za ogledni obrazovni profil SLUŽBENIK OSIGURANjA je osposobljavanje u?enika za  radne kompetencije (tabela dole). S obzirom na neophodnost stalnog prilago?avanja promenljivim zahtevima tržišta rada, potrebu kontinuiranog obrazovanja, stru?nog usavršavanja, razvoj karijere, unapre?enje zapošljivosti, u?enici ?e biti osposobljeni za:
-    primenu teorijskih znanja u prakti?nom kontekstu;
-    efikasan samostalni i timski rad;
-    preuzimanje odgovornosti za vlastito u?enje i napredovanje u poslu i karijeri;
-    blagovremeno reagovanje na promenu u radnoj sredini;
-    prepoznavanje poslovnih mogu?nosti u radnoj sredini i širem socijalnom okruženju;
-    primenu sigurnosnih i zdravstvenih mera u procesu rada;
-    rad u skladu sa principima održanja životne sredine;
-    upotrebu informati?ke tehnologije u prikupljanju, organizovanju i koriš?enju informacija u radu i svakodnevnom životu.
  Ove multifunkcionalne veštine i sposobnosti su rezultat:
-    fleksibilne i na kvalitet u?eni?kih postignu?a usmerene školske organizacije;
-    zajedni?kog rada nastavnika i u?enika u svim modulima i predmetima;
-    primene strategija, metoda i tenika aktivnog u?enja i usvajanja znanja i veština u nastavi.
 
O?ekivani ishodi stru?nog obrazovanja 
 
 Po završenom obrazovanju za ovaj profil, u?enik ?e biti u stanju da:
 

 Radne kompetencije Znanja Veštine Stavovi
 • prodaja neživotnih
   i životnih osiguranja;
 • pra?enje naplate i
   kontrola polisa;
 • likvidiranje štete.
 • razlikuje vrste osiguranja;
 • objasni razli?ite vrste rizika;
 • razlikuje vrste šteta;
 • poznaje sve vrste evidencija i
   dokumenata u osiguranju;
 • razlikuje tipove li?nosti na
   osnovu njihovih karakteristika;
 • razlikuje marketinške aktivnosti;
 • poznaje vrste procedura i
   organizaciju posla.

 • vodi neophodne evidencije i
   dokumentaciju u osiguranju;
 • komunicira pismeno i usmeno
   na maternjem i stranom jeziku;
 • koristi zakonsku regulativu u
   oblasti osiguranja;
 • statisti?ki obra?uje podatke;
 • savetuje klijenta i neguje
   poslovni odnos;
 • prodaje razli?ite vrste osiguranja;
 • promoviše sebe,
   svoje proizvode i firmu;
 • koristi ra?unar;
 • koristi kancelarijsku opremu;
 • radi u timu u okviru
   osiguravaju?eg društva.
 • savesno, odgovorno i uredno
   obavlja poverene mu poslove;
 • se pozitivno  odnosi prema primeni
   sanitarnih i zdravstvenih mera u
   kancelariji;
 • ispoljava ljubaznost, komunikativnost,
   preduzimljivost, nenametljivost i
   fleksibilnost u odnosu prema
   klijentima i saradnicima;
 • ispoljava pozitivan odnos prema
   zna?aju funkcionalne i tehni?ke
   ispravnosti opreme i sredstava za rad;
 • efikasno organizuje vreme;
 • ispoljava pozitivan odnos prema
   profesionalno-eti?kim noramama i
   vrednostima.

 
 Nastavni plan možete pogledati ovde.

 Fond ?asova izbornih predmeta po razredima
 
  Fond ?asova izbornih predmeta po razredima 
    Izborna nastava  svake školske godine iznosi  3 (tri) ?asa i to:
•  obavezni izborni predmet propisan  Zakonom - Gra?ansko vaspitanje ili Verska nastava, 1 ?as nedeljno;
•  jedan izborni predmet propisan  Programom ogleda.

    Lista izbornih predmeta može se dopuniti na predlog škole koja sprovodi ogled, programom koji  propiše ministar prosvete. Nastava iz izbornog predmeta organizuje se i ostvaruje iz predmeta za koji se izjasni najmanje 30 % u?enika oglednog odeljenja.    
    U?enici mogu da se opredele za strani jezik kao izborni predmet samo u prvom razredu i mogu ga slušati u kontinuitetu do kraja školovanja ili kra?e. To zna?i da ukoliko odustanu u nekom razredu ne mogu ga ponovo birati u narednim.
    Ocena izbornih predmeta predvi?enih Programom ogleda je numeri?ka i ulazi u prosek ocena na kraju godine.
 
 Ostvarivanje programa ogleda

    Predvi?en broj u?enika u odeljenju je 24.
    Nastava iz slede?ih predmeta odvija se po grupama kroz vežbe (V), prakti?nu nastavu (PN) i nastavu u bloku (B):
  Ostvarivanje programa ogleda 
 
 Ostali obavezni oblici obrazovno-vaspitnog rada tokom školske godine
 

  I RAZRED
   ?asova
 II RAZRED
   ?asova
 III RAZRED
   ?asova
 VI RAZRED
   ?asova
 UKUPNO
  ?asova
 ?as odeljenskog starešine
 do 74
 do 74 do 72 do 64 do 284
 Dodatni rad *
 do 30
 do 30 do 30 do 30 do 120
 Dopunski rad *
 do 30 do 30 do 30 do 30 do 120
 Pripremni rad *
 do 30 do 30 do 30 do 30 do 120
  *Ako se ukaže potreba za ovim oblicima rada