Obrazovni profil: Službenik u osiguranju - ogled

Područje rada:      Ekonomija, pravo i administracija
Oblast:     Ekonomija - osiguranje
Trajanje obrazovanja:    četiri godine
 
 Cilj ogleda:

Uvođenje programskih novina:
-  razvoj i primena predmetnih i modularnih programa stručnog obrazovanja koji su zasnovani na standardima zanimanja i potrebama tržišta rada za znanjima i veštinama;
-  razvoj obrazovnih programa koji zadovoljavaju razvojne potrebe i potrebe za generičkim i životnim veštinama učenika;
-  zasnivanja programa obrazovanja, nastave i učenja na precizno definisanim ciljevima i ishodima koji omogućuju individualan pristup učenju i koji uvažavaju razvojne potencijale i mogućnosti učenika;
-  uspostavljanje višeg nivoa korelacije nastavnih sadržaja kako bi se podržalo i omogućilo uspešno sticanje stručnih znanja i veština;
-  povećanje fonda časova vežbi radi uspešnog ostvarivanja ciljeva obrazovanja za ovaj obrazovni profil;
-  uspostavljanje višeg nivoa korelacije nastavnih sadržaja kako bi se podržalo i omogućilo uspešno sticanje stručnih znanja i veština;
-  provera stručno teorijskih znanja i radnih kompetencija u okviru stručne mature.
Uvođenje organizacionih novina:
-  prilagođavanje organizacije nastave i uslova rada u školi u skladu sa očekivanim ishodima stručnog obrazovanja i uslovima rada u školi i na radnom mestu;
-  nastavni sadržaji su organizovani modularno za sve stručne predmete.
-  razvoj modela socijalnog partnerstva putem programskog i organizacionog povezivanja srednjih stručnih škola sa osiguravajućim društvima, tržištem rada i lokalnom zajednicom;
-  realizacija nastavnih programa kroz različite organizacione oblike nastave (teorijsku nastavu, vežbe i nastavu u bloku);
-  razvoj kriterijuma i standarda evaluacije i ocenjivanja zasnovanih na projektovanim ishodima obrazovanja;
-  unapređenje stručnih i pedagoških kompetencija nastavnika;
-  modernizovanje školske infrastrukture i unapređenje uslova za rad i učenje.

Očekivani ishodi ogleda:
    Unapređen i kvalitetan obrazovno-vaspitni rad kroz:
-  unapređene mogućnosti za zapošljavanje i uspešan nastavak obrazovanja – univerzitetsko obrazovanje i kontinuirano stručno obrazovanje i usavršavanje
-  efikasnije i podsticajnije metode rada sa učenicima primenjene u svakodnevnoj obrazovnoj praksi;
-  ocenjivanje učenika u odnosu na očekivane ishode;
-  razvijanje sistema praćenja ostvarenosti nastavnog programa na nivou škole i na nivou Republike;
-  proveru koncepta stručne mature.

    Ovaj program ogleda omogućuje učenicima:
-  sticanje kompetencija neophodnih za kvalitetan rad u zanimanju i obavljanje određenih poslova;
-  sticanje uslova za nastavak školovanja i osposobljavanje za dalje celoživotno učenje;
-  sticanje ključnih (generičkih) kompetencija i životnih veština neophodnih za dalje učenje i profesionalni razvoj.

Trajanje ogleda

    Ogled se sprovodi od 1. septembra 2007. godine kroz najmanje tri generacije upisanih učenika. Odluku o prestanku ogleda doneće, nakon procene rezultata, ministar prosvete.

Način ostvarivanja ogleda

    Ogled se ostvaruje na osnovu ovog nastavnog plana i programa u području rada Ekonomija, pravo i administracija - oblasti Ekonomija. U cilju uspešnog sprovođenje ogleda za nastavnike i direktore srednjih stručnih škola u kojima se ostvaruje program ovog ogleda, organizuje se obuka u oblastima koje su bitne za unapređenje kvaliteta obrazovnog rada, i to:
•   didaktičko metodičke obuke;
•   usavršavanje u okviru matične struke
    Način polaganja stručne mature biće propisan  posebnim podzakonskim aktom.

Uslovi ostvarivanja programa ogleda

    Ogled će se ostvarivati u uslovima svakodnevnog obrazovno - vaspitnog rada u školama.   
    Njegovo ostvarivanje podrazumeva uključenost i saradnju nastavnika u okviru stručnih timova i stručnih organa u školama.
    Vrsta stručne spreme nastavnika i pomoćnih nastavnika za ostvarivanje oglednog programa propisana je posebnim pravilnikom.
    Ministrastvo prosvete, Zavod za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja - Centar za stručno i umetničko obrazovanje pruža konsultantsku podršku direktorima i nastavnicima u postupku ostvaivanja, praćenja i vrednovanja ogleda.

Praćenje i vrednovanje ogleda

    Praćenje i vrednovanje ogleda vrše prosvetni savetnici Ministarstva prosvete i Zavod za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja - Centar za stručno i umetničko obrazovanje, a na osnovu posebnog uputstva za praćenje realizacije oglednih programa.
    Primena ogleda će biti praćena kontinuirano u toku školske godine.
    Na kraju školske godine, na osnovu različitih upitnika i izveštaja, ispituju se i proveravaju ishodi obrazovno - vaspitnog rada, adekvatnost ocenjivanja i kvalitet nastavnog plana i programa ogleda.
Rezultati ogleda objavljuju se na način dostupan široj stručnoj javnosti.
 
Ciljevi stručnog obrazovanja:
 
   Cilj stručnog obrazovanja za ogledni obrazovni profil SLUŽBENIK OSIGURANjA je osposobljavanje učenika za  radne kompetencije (tabela dole). S obzirom na neophodnost stalnog prilagođavanja promenljivim zahtevima tržišta rada, potrebu kontinuiranog obrazovanja, stručnog usavršavanja, razvoj karijere, unapređenje zapošljivosti, učenici će biti osposobljeni za:
-    primenu teorijskih znanja u praktičnom kontekstu;
-    efikasan samostalni i timski rad;
-    preuzimanje odgovornosti za vlastito učenje i napredovanje u poslu i karijeri;
-    blagovremeno reagovanje na promenu u radnoj sredini;
-    prepoznavanje poslovnih mogućnosti u radnoj sredini i širem socijalnom okruženju;
-    primenu sigurnosnih i zdravstvenih mera u procesu rada;
-    rad u skladu sa principima održanja životne sredine;
-    upotrebu informatičke tehnologije u prikupljanju, organizovanju i korišćenju informacija u radu i svakodnevnom životu.
  Ove multifunkcionalne veštine i sposobnosti su rezultat:
-    fleksibilne i na kvalitet učeničkih postignuća usmerene školske organizacije;
-    zajedničkog rada nastavnika i učenika u svim modulima i predmetima;
-    primene strategija, metoda i tenika aktivnog učenja i usvajanja znanja i veština u nastavi.
 
Očekivani ishodi stručnog obrazovanja 
 
 Po završenom obrazovanju za ovaj profil, učenik će biti u stanju da:
 

 Radne kompetencije Znanja Veštine Stavovi
 • prodaja neživotnih
   i životnih osiguranja;
 • praćenje naplate i
   kontrola polisa;
 • likvidiranje štete.
 • razlikuje vrste osiguranja;
 • objasni različite vrste rizika;
 • razlikuje vrste šteta;
 • poznaje sve vrste evidencija i
   dokumenata u osiguranju;
 • razlikuje tipove ličnosti na
   osnovu njihovih karakteristika;
 • razlikuje marketinške aktivnosti;
 • poznaje vrste procedura i
   organizaciju posla.

 • vodi neophodne evidencije i
   dokumentaciju u osiguranju;
 • komunicira pismeno i usmeno
   na maternjem i stranom jeziku;
 • koristi zakonsku regulativu u
   oblasti osiguranja;
 • statistički obrađuje podatke;
 • savetuje klijenta i neguje
   poslovni odnos;
 • prodaje različite vrste osiguranja;
 • promoviše sebe,
   svoje proizvode i firmu;
 • koristi računar;
 • koristi kancelarijsku opremu;
 • radi u timu u okviru
   osiguravajućeg društva.
 • savesno, odgovorno i uredno
   obavlja poverene mu poslove;
 • se pozitivno  odnosi prema primeni
   sanitarnih i zdravstvenih mera u
   kancelariji;
 • ispoljava ljubaznost, komunikativnost,
   preduzimljivost, nenametljivost i
   fleksibilnost u odnosu prema
   klijentima i saradnicima;
 • ispoljava pozitivan odnos prema
   značaju funkcionalne i tehničke
   ispravnosti opreme i sredstava za rad;
 • efikasno organizuje vreme;
 • ispoljava pozitivan odnos prema
   profesionalno-etičkim noramama i
   vrednostima.

 
 Nastavni plan možete pogledati ovde.

 Fond časova izbornih predmeta po razredima
 
  Fond časova izbornih predmeta po razredima 
    Izborna nastava  svake školske godine iznosi  3 (tri) časa i to:
•  obavezni izborni predmet propisan  Zakonom - Građansko vaspitanje ili Verska nastava, 1 čas nedeljno;
•  jedan izborni predmet propisan  Programom ogleda.

    Lista izbornih predmeta može se dopuniti na predlog škole koja sprovodi ogled, programom koji  propiše ministar prosvete. Nastava iz izbornog predmeta organizuje se i ostvaruje iz predmeta za koji se izjasni najmanje 30 % učenika oglednog odeljenja.    
    Učenici mogu da se opredele za strani jezik kao izborni predmet samo u prvom razredu i mogu ga slušati u kontinuitetu do kraja školovanja ili kraće. To znači da ukoliko odustanu u nekom razredu ne mogu ga ponovo birati u narednim.
    Ocena izbornih predmeta predviđenih Programom ogleda je numerička i ulazi u prosek ocena na kraju godine.
 
 Ostvarivanje programa ogleda

    Predviđen broj učenika u odeljenju je 24.
    Nastava iz sledećih predmeta odvija se po grupama kroz vežbe (V), praktičnu nastavu (PN) i nastavu u bloku (B):
  Ostvarivanje programa ogleda 
 
 Ostali obavezni oblici obrazovno-vaspitnog rada tokom školske godine
 

  I RAZRED
   časova
 II RAZRED
   časova
 III RAZRED
   časova
 VI RAZRED
   časova
 UKUPNO
  časova
 Čas odeljenskog starešine
 do 74
 do 74 do 72 do 64 do 284
 Dodatni rad *
 do 30
 do 30 do 30 do 30 do 120
 Dopunski rad *
 do 30 do 30 do 30 do 30 do 120
 Pripremni rad *
 do 30 do 30 do 30 do 30 do 120
  *Ako se ukaže potreba za ovim oblicima rada